گریه رئیس جمهور در بالگرد

http://dehaghan.gov.ir/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-27-at-7.56.18-AM.mp4
۵ شهریور ۱۴۰۱