پیگیری پنجشنبه ها

کاری از تیم روابط‌عمومی و فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان  

۲۲ دی ۱۴۰۱

(پنجشنبه های پیگیری شهرستان دهاقان) کاری از تیم روابط‌عمومی و فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان دهاقان    

۱۶ دی ۱۴۰۱

پیگیری مشکل مسیر بلوار معلم ( پیگیری پنجشنبه ها ۱۴۰۱/۰۹/۲۴)  

۵ دی ۱۴۰۱

پیگیری مشکلات بافت فرسوده شهر گلشن (پنجشنبه های پیگیری ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ )    

۵ دی ۱۴۰۱

پنجشنبه های پیگیری شهرستان دهاقان؛ کاری از تیم روابط‌عمومی و فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان دهاقان.

۵ دی ۱۴۰۱