کارشناس ملاقات های مردمی

جناب آقای محمدرضا اسداللهی
شماره تماس دفتر : ۵۳۳۳۵۸۰۱-۰۳۱ و سپس شماره گیری داخلی ۴۱