کارشناس اداری و مالی

آقای سعید فاتحی 
شماره داخلی: ۲۹ 

کارشناس اداری و مالی

– نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانکی

– تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها

– همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه

– تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و  پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز

– اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون

– مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام

– اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی

– رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان

– انجام امور مربوط به انتقالات

– پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر

– پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری

– بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم

– رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها

– ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها

– رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد

– تهیه و تنظیم نمونه های مکاتباتی

– نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی

– تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه واحدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها

– تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی

– انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه کارکنان

– تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان

– مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود

– پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید

– تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری

– تهیه لیست کشیک کارکنان

– معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت

– تشکیل جلسات شورای کارکنان و پیگیری مصوبات

– امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات اداری