وظایف پاسخگویی به شکایات

جناب آقای مجاب 

شماره داخلی : ۲۸

وظایف پاسخگویی به شکایات

– دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاه

– بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

– بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

– پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

– جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد

– پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

– پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان