سایت ادارات شهرستان

به منظور امداد خواهی ؟

–       تلفن ۱۱۵فوریتهای پزشکی

–       تلفن ۱۱۰نیروی انتظامی

–       تلفن ۱۱۲جمعیت هلال احمر