دفتر فرماندار

آقای وهاب نصیری

تلفن مستقیم دفتر: ۰۳۱-۵۳۳۳۲۴۲۴

شماره  داخلی: ۱۰

دفتر فرماندار

– تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد

– پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران

– راهنمایی ارباب رجوع

– جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان

– رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات

– پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه

– ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها

– در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم

– دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت

– انجام سایر امور محوله از جانب مافوق