دفتر امور سیاسی

آقای اسماعیل صالحپور

شماره داخلی :  ۱۸

دفتر سیاسی

– انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن

– بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی که از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مکاتبه می شود

– طرح و تعقیب دعاوی کیفری مربوط به فرمانداری

– رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی

– بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین

– رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت

– مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن

– پیش بینی های لازم برای تشکیل جلسه مربوط به کشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و )

– مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی

– پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین

– جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق

– تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره

– کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص

– تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه

– تهیه صورتجلسات کمیسیون قاچاق ، سرقت و کمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه

– ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی

– تشکیل جلسه کمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات

– پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی

 جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و

– انجام سایر امور محوله از جانب مافوق