دفاتر خدمات پیشخوان دولت

مسئول دفتر شماره تماس مسئول دفتر ادرس شماره تماس دفتر
راضیه اسماعیل زاده

***

۹۱۳۸۲۲۰۹۰۰ دهاقان -میدان دفاع مقدس -خیابان موسوی  ۰۳۱-۵۳۳۳۷۶۰۰
علیرضا اسماعیلی

***

۹۱۳۹۲۱۰۱۵۳ دهاقان -میدان دفاع مقدس ۰۳۱-۵۳۳۳۵۳۸۸
محبوبه کرم زاده

***

دهاقان -خ بشارت ۰۳۱-۵۳۳۳۸۶۰۰
مجتبی خادمی

***

۹۱۳۱۶۴۸۱۹۹ دهاقان -خیابان معلم روبروی قرض الحسنه قدس عطا آباد ۰۳۱-۵۳۳۳۶۶۶۶
سمانه یوسفی گلشن -خ امام حسین ۰۳۱-۷۲۱۳۱۲۷۰