درباره فرمانداری

فرمانداری شهرستان دهاقان در ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ از انتزاع ازشهرستان شهرضا بعنوان شهرستان مستقل دهاقان شروع به کار نمود