حراست

آقای مجید مطهری

تلفن داخلی : ۱۶ 

حراست

– پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل

– برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور اداری

– انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی

– هماهنگی با حراست استانداری

– همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان

– جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است

– بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح

– اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده

– تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات

– انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها

– سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق

–  شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق

– تشکیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها